Harku aleviku vee-ettevõtja piirkond

 

Vastavalt Harku vallavolikogu 24.11.2022 otsusele nr 95 on alates 01.01.2023 Harku aleviku piirkonnas vee-ettevõtjaks Osaühing Strantum. Kuni 31.12.2022 (k.a) osutab Harku alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust aktsiaselts Tallinna Vesi.

Aktsiaselts Tallinna Vesi lõpetab klientidega sõlmitud teenuslepingud alates 31. detsembrist ning Osaühing Strantum alustab klientidega uute teenuslepingute sõlmimist paralleelselt (kaugloetavate) veearvestite vahetamisega, mis on valdavalt kavas läbi viia detsembris 2022. Teenuslepingud hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2023.

Vee-ettevõtjad teevad kõik endast oleneva, et teenusepakkuja vahetus oleks võimalikult sujuv.

Näitude teatamine ja tasumine

Kuni 31. detsembrini 2022  teatatakse arvestite näidud Aktsiaseltsile Tallinna Vesi. Detsembri veetarbimise eest tasumine toimub vastavalt  lepingule (ka juhul, kui arve saabub jaanuaris 2023) Aktsiaselts Tallina Vesi arveldusarvele. See kehtib ka neile klientidele, kellel on Osaühingu Strantum poolt veearvesti juba vahetatud.

Peale 1. jaanuari 2023 fikseeritakse klientidelt uute veearvestite näidud kauglugemise teel. Kliendid, kellel arvesti ei ole (OÜ Strantum poolt paigaldatud) kaugloetava arvestiga asendatud, teatavad ise alates jaanuarist 2023 veearvesti näidu Osaühingule Strantum kuni veearvesti vahetamiseni.

Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust e-posti aadressil: strantum@strantum.ee või telefonil 602 6480

Teenuslepingute sõlmimiseks palume täita taotluse vorm, mille saate allalaadida allolevalt lingilt.

 

KKK

Miks vee-ettevõtjad vahetuvad?

Harku valda ei rahuldanud olukord, kus Tallinna Vesi osutas vee-ettevõtjana Harku aleviku piirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenust samal ajal kui Harku vald oli kohustatud panustama piirkonna kaasaegse ja nõuetele vastava ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisse, mis tavapäraselt on vee-ettevõtja roll.

Lisaks leidis Harku vald, mille ülesandeks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud küsimuste lahendamine oma haldusterritooriumil, et tegevuse ja investeeringute korraldamine läbi vallale kuuluva ettevõtte on efektiivsem ning tagab paremini omavalitsuse huvide esindamise.

Seni toiminud Harku aleviku piirkonna vee-ettevõtluse lahendus ei ole kestlik ning ei too kaasa soovitud arengut, mis seisneb vananenud taristu rekonstrueerimises ning seni ühisveevärgi ja -kanalisatsioonita aladele selle rajamise.

Ühtlasi on Strantum valdava osa Harku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik ning see annab seadusest tuleneva õiguse taotleda vee-ettevõtjaks määramist.

Kas Strantum kasutab põhjavett?

Tegevuse algfaasis on kavas jätkata Tallinna veevärgist pärineva vee kasutamist. Seda seni kuni valmib uus puurkaev-pumpla Harku mõisa naabruses. Pärast pumpla ja veetöötlusjaama valmimist kasutatakse veevärgiveena põhjavett. Pumpla ja veetöötlusjaam valmib tänaste plaanide kohaselt augustis 2023.

Milline on teenuse hind pärast vee-ettevõtjate vahetumist?

Alates 01. jaanuarist 2023 kehtib Harku alevikus OÜ Strantum poolt oma tegevuspiirkondades kehtestatud hind.

Elanikkond   käibemaksuta käibemaksuga
Vesi 1m3 1,47 € 1,764 €
Kanalisatsioon 1m3 2,43 € 2,916 €
Juriidilised Isikud      
Vesi 1m3 2,16 € 2,592 €
Kanalisatsioon 1m3 3,48 € 4,176 €

Kas saan eelnevalt lepingutingimustega tutvuda?

Osaühingu Strantum  Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste lepingu üldtingimused leiab lingilt

Lepingu üldtingimused kehtivad alates 01.01.2023 sõltumata sellest, kas teenusleping on selleks hetkeks mõlema poole poolt allkirjastatud.

Kuidas toimub elanike ja klientide informeerimine?

Piirkonna elanikke hoitakse kursis valla ajalehe “Harku Valla Teataja“ ning Strantumi ja valla kodulehtede ja sotsiaalmeediakanalite kaudu. Samuti teavitab Strantum olulistest sündmustest kõiki asjaga seotud kliente otse.

Mis saab siis, kui ma pole nõus Strantumiga liituma ja mulle ei sobi hind?

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7, kehtestab omavalitsuse volikogu vee-ettevõtja piirkonna. Vee-ettevõtja määratakse vastavalt eelnevalt nimetatud seaduse ja paragrahvi lõigetele 21 ja 22. Vee-ettevõtja piirkonnas asuvatel kinnistutel, mis on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, millel on sellise ühendamise võimalus või millede puhul näeb seda ette ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ja/või detailplaneering, puudub võimalus alternatiivse teenusepakkuja valikuks.

Kuidas kujuneb teenuse hind?

Teenuse hinna kalkulatsiooni koostab vee-ettevõtja ning kooskõlastab selle Konkurentsiametiga. Konkurentsiamet jälgib hinnakujunduse vastavust seadusele ja Konkurentsiameti poolt koostatud hinna arvutamise metoodikale. Seega koosneb veeteenuse hind objektiivsete ja teenuse osutamiseks vajalike kulude summast, mis peab ühtlasi tagama ka teenuse osutamise jätkusuutlikkuse. Täpsemalt saab teenuse hinnast lugeda lehelt teenuste hinnad.

Millest tuleneb Tallinna Vee ja Strantumi teenuse hinna vahe?

Nagu eelnevalt mainitud, kooskõlastab teenuse hinna Konkurentsiamet, mis on riigi poolt määratud järelevalveorgan. Tulenevalt sellest, et hinna arvutus peab vastama Konkurentsiameti poolt kehtestatud metoodikale, on teenuse hinna arvutamise alused mõlema ettevõtte puhul ühesugused. Seega saab erinevus tekkida ettevõtete müügimahtude erinevusest, investeeringute ja olemasoleva vara ja klientide arvu suhtest ning teistest ettevõtteid iseloomustavatest eripäradest.

Popup