Otsa-Miko elurajoon

19. jaanuaril 2024 aastal sõlmiti OÜ Salonova, OÜ Fonsar ja OÜ Strantum vahel leping, millega OÜ Strantum omandas Liikva külas asuvate Otsa-Miko, Kurma, Kaasiku ja Allika 2, Nõmme 1 ja Nõmmetuka detailplaneeringute alas (edaspidi Otsa-Miko piirkond) paikneva ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud varade valdus läheb OÜ-le Strantum üle 19. märtsil 2024.

22. jaanuaril 2024 esitas OÜ Strantum Harku Vallavalitsusele taotluse OÜ Strantum vee-ettevõtjaks määramiseks Otsa-Miko piirkonnas.

Alates 01. aprillist 2024 osutab veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuseid Otsa-Miko piirkonnas OÜ Strantum.

Teenuse osutamise oluliseks eelduseks on teenuslepingute sõlmimine klientidega.
Arvestades, et senine teenusepakkuja ei ole astunud märkimisväärseid samme veeteenuste lepingute sõlmimiseks või tegelenud süstemaatiliselt teenuse kasutamise arvestuse ja muu teenuse osutamisega seonduvaga, alustab OÜ Strantum taotluste kogumist teenuslepingute sõlmimiseks.

Vastavalt esitatavatele taotlustele alustab OÜ Strantum veearvestite paigaldamist, mis on samuti üheks tingimuseks, mille alusel saab võimalikuks teenuslepingu sõlmimine. Veearvesti paigaldatakse OÜ Strantum poolt ja kulul kliendile kuuluvasse veemõõdusõlme. Veemõõdusõlm peab vastama OÜ Strantum tingimustele. Veemõõdusõlme olemasolu ja vastavuse tagab klient.

Kõigile taotluse esitanud klientidele paigaldatakse veearvesti esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 28.03.2024. Tänastele veeteenuse kasutajatele, kes taotlust teenuse kasutamiseks ei esita, teenuse osutamist alates 01.04.2024 ei jätkata.

OÜ Strantum poolt paigaldatavad veearvestid on kaugloetavad ning näidud seisuga 01. aprill 2024, mis on ühtlasi ka teenuse arvestuse algnäitudeks, fikseeritakse OÜ Strantum poolt. Kliendil on võimalik soovi korral näit nimetatud kuupäeval ka ise fikseerida, kuid teenusepakkujale seda teatama ei pea.

Veevarustuse ja -kanalisatsiooni teenuste kasutamise taotluse saate alla laadida siit:  Teenuslepingu sõlmimise taotluse vorm

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus palume saata aadressile strantum@strantum.ee

Kehtiv veeteenuse hind vastavalt Konkurentsiameti otsusele 10.09.2020 nr 9 3/2020 010:  
veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

Elanikkond käibemaksuta käibemaksuga
Vesi 1m3 1,47 € 1,79 €
Kanalisatsioon 1m3 2,43 € 2,96 €
Juriidilised Isikud    
Vesi 1m3 2,16 € 2,64 €
Kanalisatsioon 1m3 3,48 € 4,25 €

Teenuslepingu sõlmimine

Teenusleping sõlmitakse kinnistuomaniku taotluse alusel ja pärast OÜ Strantum poolset veearvesti paigaldamist. Teenusleping sõlmitakse esimesel võimalusel ning selle kehtivus algab 01.04.2024.

Kinnistute puhul, millel toimub teenuse kasutamine, kuid mille omanik ei esita teenuslepingu sõlmimise taotlust, teenuse osutamist alates 01.04.2024 ei jätkata.

Lepingu sõlmimine korteriomanditeks jagatud kinnistute puhul (paarismajad ja ridaelamud).

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul kliendiks korteriühistu. Korteriomanik võib olla klient juhul, kui tema korteriomandi veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga individuaalse liitumispunkti kaudu. See tähendab, et kui kinnistul asub mitu korterit, kuid on üks veevarustuse ja -kanalisatsiooni liitumispunkt, siis sõlmitakse üks leping ühistuga (või kaasomanike poolt volitatud esindajaga).

KKK

Kastmisvesi

Vastavalt Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskirja  § 10 lg 6, ei toimu Harku valla põhjaveemaardlatest pärineva joogivee puhul kastmisvee arvestust alates 01. septembrist 2018. See tähendab, et kinnistul, mis on ühendatud ühiskanalisatsiooniga loetakse kasutatud vee hulk võrdseks kanalisatsiooni juhitud reovee kogusega sõltumata vee kasutamise eesmärgist ning sellest, kas kasutatud vesi juhiti kanalisatsiooni.
Loe lisa: Kastmisvee eraldi arvestamine Harku vallas lõppeb 01.09.2018.

Veeteenuse arvestus, veemõõtja ja veemõõdusõlm

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 39 lg 1 peab ühisveevärgist tarbijale müüdava joogivee kogus olema mõõdetud tarbimiskoha veevärgi veemõõdusõlme vee-ettevõtja paigaldatud veearvestiga. Veemõõdusõlm kuulub kinnistu omanikule ning selle vastavuse eest vee-ettevõtja nõuetele vastutab kinnistu omanik. Veearvesti paigaldab OÜ Strantum. Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ning kliendil puudub perioodiliste näitude esitamise kohustus.

Kui kinnistu veemõõdusõlme mittevastavus ei takista, ohusta ega mõjuta vahetult teenuse osutamist, fikseeritakse mittevastavus arvesti paigaldamise aktis ning omanik kohustub mittevastavuse kõrvaldama 12 kuu jooksul arvates mittevastavuse fikseerimisest. Kui kinnistu veemõõdusõlme mittevastavus võib takistada, ohustada või mõjutada teenuse osutamist, veearvestit ei paigaldata ning teenuslepingut ei sõlmita kuni mittevastavuse kõrvaldamiseni. Veearvestit ei paigaldata ja teenuslepingut ei sõlmita ka juhul, kui kinnistul puudub veemõõdusõlm.

Joogivee kvaliteet

Teadaolevate andmete põhjal saab väita, et Otsa-Miko piirkonna joogivesi vastab keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate osas nõuetele. Arvestatav probleem seisneb aga selles, et olemasoleva puurkaevu tehniline lahendus ei võimalda gaaside eraldumist ning see (ja eriti neis sisalduv väävelvesinik) põhjustab tarbijatele ebameeldivusi. Seega tuleb tõdeda, et tänane olukord ei ole kaugeltki rahuldav. Esimese sammuna kavatseb OÜ Strantum välja selgitada, kas olemasolevasse pumplasse on võimalik ajutiselt rajada pumpla teine aste koos mahutitega, mis võiks olukorda leevendada. Pikemas plaanis on kavas pumpla rekonstrueerimine ning veetöötlusjaama rajamine, mis esialgse kava kohaselt peaks valmima käesoleva aasta lõpuks või järgmise alguses.

Reovee puhastamine ja ära juhtimine

Täna juhitakse piirkonna reovesi Kaasiku tänav 23a asuvasse reoveepuhastisse. Puhasti ei tööta ning puhasti ümbruses on ulatuslik keskkonnareostus. Reostuse likvideerimise kohustus on arendajal ehk torustike senisel omanikul ja vastavalt kokkuleppele peab see toimuma hiljemalt aprillis 2024. Kokkuleppe rikkumise korral likvideerib reostuse OÜ Strantum.

Mis puudutab reovee puhastamist, siis on OÜ Strantum kavandanud puhasti pesu ning selle käivitamise ja ajutise käigushoidmise puhasti tehnilise võimekuse piires kuni Otsa-Miko ja Viti-Vääna-Jõesuu ühiskanalisatsiooni ühendava torustiku rajamiseni. Torustiku eskiislahendus on koostatud ning ehitustööd on kavas läbi viia 2024 aasta jooksul. Arvestades aga projekti mahukust täpsustub ajakava jooksvalt.

Popup