Kastmisvee eraldi arvestamine

Harku valla volikogu poolt 30.06.2016 kinnitatud uue Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirja alusel lõpetati alates 01.09.2018 Harku valla põhjaveemaardlatest võetava kastmisvee mõõtmine ja arvestamine (§ 10 lg 6).

Popup