Tabasalu võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhinna kujundamine

 

Enne 2020. aastat tootis, jaotas ja müüs Tabasalu võrgupiirkonnas soojust Strantum OÜ. Konkursi tulemusel toodab alates 2020. aasta 1. juulist Tabasalus soojust SW Energia OÜ, kes 2022. aastal ehitas/käivitas täisautomaatse hakkepuidu katlamaja ning müüb toodetud soojuse Strantum OÜ-le. Strantum OÜ tegeleb soojuse jaotamise ja müügiga Tabasalu kaugküttepiirkonnas, mis on määratud Harku Vallavolikogu 30.07.2015 määrusega nr 12.

Tabasalu võrgupiirkonna tarbijate (hoonete) arv on 76 - 77, millest 39 on korterelamud, lisaks vallamaja, Tabasalu koolilinnak, lasteaed, Spordikompleks, raamatukogu, tennisekeskus, mitmed äri- ja tootmishooned, eramud. Tabasalu keskosa ärikvartali arenduses liitus 2022. aastal kaugküttevõrguga Tabasalu Keskus ja üks büroohoone. Tabasalu soojustrasside pikkus on 4,82 km, millest eelisoleeritud torustikud moodustavad 90% ehk 4,35 km.

Konkurentsiameti otsus: OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale hinnavalemi ja müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta pdf.doc

  1. Kooskõlastada 06.12.2023 esitatud taotluse alusel OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale alljärgnev hinnavalem:

hind soojus = 13,58 + 1,1031 x hind ostetud soojus + järelevalvetasu (€/MWh)

milles:

tegur  13,58 on arvutatud alljärgnevate kulude jagamisel soojuse müügimahuga 12 649 MWh:
      tuh € €/MWh
    tegevuskulud 96,99 7,67
    kapitalikulu 25,39 2,01
    põhjendatud tulukus 49,34 3,90
    kokku 171,71 13,58
tegur  1,1031 on saadud SW Energia OÜ-lt ostetava soojuse koguse 13 953 MWh jagamisel müüdava soojuse kogusega
12 649 MWh ehk 13 953 / 12 649 = 1,1031;
  hind ostetud soojus  SW Energia OÜ-lt ostetava soojuse hind €/MWh;
  järelevalvetasu Konkurentsiseaduse peatükk 71 , järelevalvetasu määr KonKS § 532 lg 1; Järelevalvetasu = lubatud müügitulu x järelevalvetasu 0,2% / müügikogus
12 649 MWh (€/MWh).
  1. Lähtuvalt KKütS § 9 lõikest 10 ja ettevõtja taotlusest kehtib Strantum OÜ Tabasalu võrgupiirkonnale Konkurentsiameti käesoleva otsusega kooskõlastatud hinnavalem soojuse piirhinna arvutamiseks kuni kolm aastat, so kuni 31.12.2026.
  2. Kooskõlastada 06.12.2023 esitatud taotluse alusel Strantum OÜ Tabasalu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhind 80,13 €/MWh.
  3. Tulenevalt KKütS § 9 lõikest 91 on Strantum OÜ kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid (sh soojuse sisseostuhinda), mis mõjutavad soojuse hinda tarbijale, ja esitama Konkurentsiametile uue soojuse piirhinna kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui 5 protsendi võrra.
  4. Tulenevalt KKütS § 1 lõike 2 ja § 8 lõikes 3 sätestatust peab soojuse piirhind olema põhjendatult kulupõhine, mistõttu võrku ostetava soojuse hinna alanemise korral peab alanema ka müüdava soojuse piirhind.
  5. Hinnavalemit mõjutavate hinnakomponentide (soojuse müügimaht, võrku ostetava soojuse kogused ning kulud) muutumisel tuleb Strantum OÜ-l esitada viivitamatult taotlus uue hinnavalemi kooskõlastamiseks.
  6. Hinnavalemi alusel soojuse piirhinna kooskõlastamiseks vajalike andmete esitamisel juhinduda Konkurentsiameti poolt välja töötatud ja ameti veebilehel (www.konkurentsiamet.ee) avaldatud metoodikast “Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted”.
Popup