Veemajandusprojektid - Harku valla inimeste ja keskkonna heaks

Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu ja Muraste veemajandusprojekti ettevalmistustööd on jõudnud tänaseks elluviimise etappi.

Ligi 9,1 miljoni euro suuruse kogumaksumusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ja rekonstrueerimisega seotud ehitustöödega alustatakse käesoleva aasta aprillikuus.

Ühtlasi viiakse lõpuni eelmisel aastal alustatud Vääna veemajandusprojekt, mille käigus rajatakse ja rekonstrueeritakse 1,2 km veetorustikke, rekonstrueeritakse puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam, rajatakse kaks ning likvideeritakse üks kanalisatsioonipumpla. Lisaks rajatakse seni ÜVK-ga ühendamata kinnistule uusi ÜVK liitumispunkte, rekonstrueeritakse ja rajatakse 0,7 km isevoolse ja 0,5 m survelise kanalisatsiooni torustikku.

Loe lisaks...
Harku Valla Teataja / harku.ee
artikkel: Veemajandusprojektide valmimisel saab ÜVK-ga liituda 1033 majapidamist

Popup