Tabasalu ÜVK ehitustöödega Sarapuu tänaval alustatakse 06.06.2019

Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekti raames veetöötlusjaamade, vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ning laiendamisega seoses alustab Viimsi Keevitus AS kaevetöödega Sarapuu tänava piirkonnas (vahemikus Sarapuu tänav 42, 42a, 44, 44a kuni Sarapuu tänav 24, 24a).

Tööde alguskuupäev on 06.06.2019 ning tööd kestavad orienteeruvalt juuli lõpuni.

Tööde teostamise ajal palume olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

Mõistvale suhtumisele lootes

OÜ Strantum

Lisainfo:

Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekt
Sarapuu tn ehitustööd


Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekti eesmärgiks on laiendada Tabasalu alevikus ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, laiendada Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrgustik samuti rajada Ilmandu külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk.

Tabasalu alevikus rekonstrueeritakse Keskuse, Sarapuu ning Allika puurkaevpumplad ning amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Rekonstrueerimistööde tulemusena paraneb ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni töökindlus (väheneb veeavariide arv, arvestamata vee osakaal, reovee imbumine pinnasesse, kanalisatsioonitorustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile). Keskuse, Sarapuu ja Allika puurkaevpumplate rekonstrueerimise tulemusel tagatakse Tabasalu aleviku elanikele võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks.

Ühtlasi laiendatakse Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekti raames Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrgustikku ning rajatakse Ilmandu külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk.
Projekti tulemusel tagatakse Tabasalu, Rannamõisa ja Ilmandu asumites (asumi osal, mis asub reoveekogumisalal) kõigile elanikele võimalus ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumiseks ning võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks.

Projekti elluviimisel on tagatud Tabasalu aleviku, Rannamõisa ning Ilmandu küla laiendatava ja/või olemasoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni infrastruktuuri ning teenuse vastavus Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu direktiividele, mis reguleerivad põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti, samuti reovee kokku kogumist ja puhastamist.

Popup