Muraste veemajandusprojekti tutvustamise infopäeval osales muljetavaldav hulk inimesi.

Eile, aprillikuu 16. päeval Muraste kooli aulas toimunud Muraste veemajandusprojekti infopäeval tutvustati ehituse algusjärku jõudnud projektiga seonduvaid üksikasju.

Euroopa Ühtekuuluvusfondi meetme kaudu kaasrahastatud veemajandusprojekti eesmärgiks on Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna tn torustike rekonstrueerimine. Projekti maksumuseks on ca 3 miljonit eurot. Tööde teostamise ajaks on planeeritud mai 2019 kuni mai 2020. Veemajandusprojekti rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 83,6% ulatuses ning Harku vald ja Osaühing Strantum 16,4% ulatuses.

Muraste veemajandusprojekti üldise ülevaate vahendas osalejatele Osaühingu Strantum juhataja Meelis Härms. Projekti tutvustamisele järgnes aktiivne ja konstruktiivne arutelu voor, mille käigus vastasid infopäeval osalejate küsimustele OÜ Strantum, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja OÜ Watercom esindajad.

Täname kõiki osalejaid!

Muraste veemajandusprojekti tutvustamisel kõne all olnud teemad:

Infopäeva ettekanne - Meelis Härms, OÜ Strantum juhataja 

Projekti üldinfo
https://www.strantum.ee/muraste-veemajandusprojekt

 • Eelprojekti joonised, sh. esialgsed liitumispunktide asukohad;
 • Projekti kontaktisikud;
 • Projekti ajagraafik;
 • Liikluskorraldusskeemid (tööde alustamisel);
 • Tööprojekti joonised (töödega alustamisel).

Liitumispunktide asukohad

 • Esialgsed liitumispunktide asukohad kajastatud eelprojektis;
 • Projekteerija poolt edastatud klientidele liitumisjoonised ja küsitluslehed, kuhu märkida:
  • Liitumispuntide soovitav asukoht;
  • Eeldatav liitumise aeg.
 • NB! Tööde teostamise eelduseks 60% kinnistuomanike nõusolek;
 • Kooskõlastuse puudumisel rajatakse liitumispunktid projekteerija parimal äranägemisel.

Liitumisprotsess
https://www.strantum.ee/vesi/Liitumine

 • Tehniliste tingimuste taotlemine (maksumus 31,92 eur)- liituja;
 • Tehniliste tingimuste väljastamine – OÜ Strantum;
 • Liitumisprojekti koostamine- liituja;
 • Liitumisprojekti kooskõlastamine- OÜ Strantum;
 • Liitumislepingu sõlmimine (liitumistasu puudub);
 • Kinnistusiseste torustike ehitus- liituja;
 • Uue ühenduse vastuvõtmine- OÜ Strantum;
 • Teenuslepingu sõlmimine ja tarbimise alustamine.

Kinnistusiseste torustik ehituse toetusmeede
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

 • Toetust saavad taotleda saavad hoonestatud kinnistute omanikud;
 • Toetust antakse ainult vee- ja kanalitorustike samaaegseks ehitamiseks;
 • Toetuse suurus sõltuvalt ühendustorustike pikkusest 1 796 kuni 3 792 EUR-i;
 • Toetuse taotlus tuleb esitada enne tööde teostamist.

Liitumine- korduma kippuvad küsimused

 • Tehniliste tingimuste taotlus- e-posti teel strantum@strantum.ee või OÜ Strantum kontoris. Tehnilisi tingimusi väljastatakse peale tööprojekti valmimist;
 • Liitumisprojekt - soovitav tellida projekteerijalt, saab ka Strantumist. Liituja enda poolt koostatud skeemi aktsepteeritakse eeldusel, et seal on kõik vajalikud algandmed kajastatud (asukoht, sügavus, materjal, veemõõdusõlm);
 • Torustike ehitamine - soovitav tellida ehitusettevõtjalt. Võib teostada projekti järgi ka ise, kohustuslik järelevalveks kohale kutsuda OÜ Strantum esindaja;
 • Teostusjoonised - kohustuslik esitada OÜ-le Stantum peale torustike väljaehitamist. Peab tellima geodeetilisi mõõdistusi teostavalt ettevõttelt;
 • Enne teenuse tarbimise alustamist kutsuda kohale OÜ Strantum esindaja, kes plommib veearvesti.
 • Veeühendus avatakse Strantumi poolt pärast teenuslepingu sõlmimist. NB! Teenuse kasutamine ilma vee-ettevõtja loata on keelatud!!!

Ehitusprotsess

 • Ehitustöödega alustamisest info Strantumi kodulehel ja projektipiirkonda paigaldatavatel infotahvlitel;
 • Kinnistutele juurdepääsu piiramisel lepitakse töövõtja poolt tegevused klientidega kokku personaalselt;
 • Kaasneb kindlasti müra ja tolm, kuid see on ajutine. Palume mõistvat suhtumist!
 • Personaalsed probleemid - Töövõtja objektijuht ja järelevalve spetsialist.

KiK toetusmeede: eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

KiK Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine infoleht

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise skeem

Popup