Harku valla ÜVK projekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise korra muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 7 lõigete 1 ja 5 ning § 22 lõike 1 punkti 37 alusel, juhindudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 punktist 4.

§ 1. Harku Vallavolikogu 27. veebruar 2014 määruse nr 6 „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“ (edaspidi määrus) § 5 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Käesoleva määruse §-s 3 sätestatud taotluse esitamise viimane päev on 31. mai 2018.“

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne-Ly Gross-Mitt
Volikogu esimees

Harku Vallavolikogu 27. veebruar 2014 määruse nr 6 „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“ muutmine

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord

Lisainfo liitumistasu hüvitamise kohta: Liitumislepingu sõlmimine

Popup