Ettevõtlus kogukonna teenimise ja elukvaliteedi parandamiseks

Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht: 100 aastat Eesti ettevõtlust, jaanuar 2021  

Haarde laiendamine ja kasumi teenimine pole kindlasti eesmärk, mida üks äriettevõte peaks häbenema. Eriti veel juhul, kui selle tegevuse mõte on aidata ellu viia kohalikke arenguplaane ehk suunata kogu sissetulek tagasi keskkonda, kus igapäevaselt ise elatakse ja toimetatakse.

Viimase kümmekonna aasta jooksul hoogsalt kasvanud ja Harku valla kogukonna heaolu teenimisele pühendunud osaühing Strantum on äriettevõte, kuid siiski mitte klassikalises mõttes. Lähtudes eesmärgist luua vallaelanikele üha uusi elumugavusi ning lahendada seda takistavaid probleeme, poleks ju mingit mõtet kulutada aega ja trügida valdkondadesse, kus kõik juba niigi hästi toimib. Selle asemel on eesmärk olla alati kohal seal, kus kedagi teist ei ole, ehk võtta enda kanda vajalikud teenused, mis ei toimi või kus ei olegi erinevatel põhjustel ühtegi teenusepakkujat. See tähendab omakorda, et ühest küljest on monopoolse ettevõttena tulnud püsivalt seista silmitsi kriitika ja turmtulega. Teisest küljest aga on suudetud kasvada väiksest tegijast suureks ja oluliseks ettevõtjaks ning tagada tänu viimase kümne aasta suurtele investeeringutele jätkusuutlikkus ja perspektiiv vallaelanike heaolu nimel. „Võime minna rahuliku südamega magama, sest saame olla tuleviku suhtes kindlad,” sõnastab Strantumi juht Meelis Härms selle, millist väärtust ettevõte vallaelanikele luua soovib.

Strantumi ligi 30-aastane ajalugu ulatub Eesti taasiseseisvumise aega, kui mitmed endised asutused, ettevõtted ja organisatsioonid vajasid ümberkorraldamist. Samal ajal tekkis ka Harku vallal vajadus ümber korraldada endine Ranna sovhoos ja luua kommunaalteenuseid osutavad majandusüksused, millest munitsipaalettevõte Tabasalu Soojus loodi juba 1992. aastal ning Tabasalu Vee eelkäija Tabasalu Veevärk aastal 1993. Kui 2001. aastal jätkas Harku vald Ranna sovhoosist poolelijäänud spordikompleksi ehitamist, liideti kahe majandusüksuse jõud ning selle tulemus pani aluse osaühingule Strantum, mille ainuomanikuks sai ja on siiani Harku vald.

"Hoolitseme inimese eest terve elutsükli vältel"

Nõudlik vald, tegus ettevõte

Omaniku soov Strantumile on kõigi viie, omavahel paiguti üsna erineva tegevusala – ühisveevärk ja kanalisatsioon ehk ÜVK, soojamajandus, haldus, kinnisvara, kalmistukorraldus, spordirajatised – raames seista hea selle eest, et ettevõttel oleks alati piisavalt võimekust valla elanikele vajalike teenuste pakkumiseks. Sealjuures peab olema võimalik suunata vabal turul  teenitud tulu valla jaoks olulisteks investeeringuteks ning kasvatada ettevõtte väärtust müügivõimaluse jaoks, kui selline soov või vajadus peaks kunagi tekkima. Demograafilistest protsessidest, pealinna lähedusest ja tööjõuturu üldisest pildist sõltumatult – või hoopis selle kiuste – soovib Strantum olla oma valla inimestele kõige atraktiivsem kohalik tööandja. „Suur kala väikeses tiigis – omadele ja omadega,” võtab Meelis Härms Strantumi moto lühidalt kokku.

Puhas joogivesi ja loodus

Puhta joogivee olemasolu tähtsust ei sea kahtluse alla ilmselt mitte keegi. Harku vallas osutab Strantum võimeka ja kompetentse vee-ettevõttena vee- ja kanalisatsiooniteenust nüüdseks juba ligikaudu 14 000 inimesele. Viimase kümne aasta jooksul on selles vallas toimunud jõudsad arengud. Puhta joogivee ning loodust säästva ja nõuetele vastava reovee ärajuhtimise, aga ka toimepidevuse tagamise eesmärgil on nii omavalitsuse kui ka erinevate kaasrahastusvormide toel investeeritud ÜVK-sse kümneid miljoneid eurosid. Välja on ehitatud üle 4000 uue liitumispunkti ning rajatud uusi vee- ja kanalisatsioonitrasse ning muid rajatisi. On hea tõdeda, et kümme aastat varem püstitatud eesmärgid on 2020. aastaks saavutatud.

Soojuse kojutoojad

Vallaelanike kodude soojuse eest hoolitseb Strantum Tabasalu ja Harku alevikus. Kaugkütte tarbijate heaks on soojusenergia valdkonnaski käimas positiivsed arengud, mis võimaldavad soojahinda madalamaks viia. Kui Harku alevikus on hakkepuidu katlamaja juba töös, siis Tabasalus valmib sarnane keskkonnasõbralik katlamaja, mille CO2 jalajälg on null, juba käesoleval aastal.

Tervislik liikumine koju kätte

Ujula, treeningsaalid, staadionid ja palliväljakud loovad aastaringsed eeldused tervislikuks eluviisiks. Tabasalu spordikompleksis ning Muraste ja Harkujärve spordihoones on huviliste päralt erinevad võimalused meelepäraste spordialade harrastamiseks. 2017. aasta sügisel valmis täismõõtmetes kunstmuruga jalgpallistaadion koos jooksuradade ja kergejõustikualade sektoritega. Harku valla visad jalgpallipoisid ja -tüdrukud treenivad staadionil nii suvel kui ka talvel. Samuti on Tabasalu Arenal, nagu jalgpallifännid staadionit nimetavad, toimunud paljud pinevad ja adrenaliini tekitavad jalgpallimatšid.

Haldus väljakutse ja suure võimalusena

Üldise nimetusena „halduse“ valdkond on Strantumi jaoks ühtlasi ka kõige suurem väljakutse, mis tegeleb vabal turul ehk konkureerib kõigiga, kes selles sektoris ärivõimalust näevad. Peamisteks teenusteks on hoonete haldus, väli- ja sisekoristus, haljastus, teede ja tänavate hooldus ning kahe kalmistu korraldus. Oma eelistena näeb Strantum pikaajalist kogemust, olemasolevat taristut (hooned, laod, töökojad) ja tehnikat (masinapark, töövahendid) ning väljaõppinud tipptasemel personali, alustades spetsialistidest ja lõpetades juhtkonnaga. Loomulikult on konkurentsieelis ka asukoht, mis annab Harku valda silmas pidades ajalise ja logistilise eelise tegutsemiseks. Strantumi kanda on lisaks vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisele teinegi elutähtis teenus – alates 2016. aastast on Harku valla teede ja tänavate hooldamine täielikult Strantumi au ja vastutus. Kokku ligi 360 kilomeetri teede ja tänavate kõrval hooldab ettevõte ka Harku valla kergliiklus- ja kõnniteid ning parklaid ja haljasalasid.

Puhas loodus ja mugav elukeskkond on märksõnad, millest ettevõte lähtub ka oma tunnuslauses „Strantum – Harku valla elu edendaja“. Strantumis töötatakse iga päev selle nimel, et valla elanikel oleks meeldiv ja hea elada.

Foto: Kaupo Kalda 
Popup