Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine - KeM, KIK ja EVEL leppisid hea tahte koostöös kokku!

Esmaspäeval, 4. juunil allkirjastasid Keskkonnaministeerium (KeM), Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) "Hea tahte ja koostöö lepingu"

Dokumendis lepiti kokku kõigi osapoolte ülesannetes, mille ühiseks eesmärgiks on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine üle 2000 inimekvivalendi (ie) reostuskoormusega reoveekogumisaladel.

  • Keskkonnaministeerium on 17.05.2018 määruse nr 12 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel välja töötanud toetusmeetme, millega toetatakse üle 2000 inimekvivalendi reostuskoormusega reoveekogumisaladel eraisikuid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel või reovee kogumise mahuti rajamisel.
  • Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on toetusmeetme tingimuste alusel välja kuulutanud avatud taotlusvooru alates 5.06.2018.
  • Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmed on vee-ettevõtted, kellele kuuluva taristuga liituvad toetusmeetme alusel toetust saavad eraisikud

Toetus eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda nende piirkondade kinnistu omanikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Iga kinnistu omanik saab kontrollida, kas tema kinnistu jääb toetusalasse või mitte keskkonnaregistrist või aadressiotsingu kaudu taotlemise lehel https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.

Kui suur on toetuse summa?
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Taotlusvooru eelarve on 10 milj eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Keskmised toetuse summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot.

Kuidas taotlust esitada?
Taotlust on võimalik esitada:

  • E-toetuste keskkonnas;
  • KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil (paremal lehe ääres) e-posti teel Info@kik.ee või paberkandjal (Narva mnt 7a, VI korrus)

Popup