Tabasalu ÜVK ehitustöödega alustatakse 2. mail Ranna teel

Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekti ettevalmistööd on jõudnud ehitusetappi ning käesoleva aasta 2. mail alustatakse Tabasalu ÜVK ehitustöödega Ranna teel.

Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekti eesmärgiks on laiendada Tabasalu alevikus ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, laiendada Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrgustik samuti rajada Ilmandu külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk.

Tabasalu alevikus rekonstrueeritakse Keskuse, Sarapuu ning Allika puurkaevpumplad ning amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Rekonstrueerimistööde tulemusena paraneb ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni töökindlus (väheneb veeavariide arv, arvestamata vee osakaal, reovee imbumine pinnasesse, kanalisatsioonitorustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile). Keskuse, Sarapuu ja Allika puurkaevpumplate rekonstrueerimise tulemusel tagatakse Tabasalu aleviku elanikele võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks.

Ühtlasi laiendatakse Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekti raames Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrgustikku ning rajatakse Ilmandu külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk.
Projekti tulemusel tagatakse Tabasalu, Rannamõisa ja Ilmandu asumites (asumi osal, mis asub reoveekogumisalal) kõigile elanikele võimalus ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumiseks ning võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks.

Projekti elluviimisel on tagatud Tabasalu aleviku, Rannamõisa ning Ilmandu küla laiendatava ja/või olemasoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni infrastruktuuri ning teenuse vastavus Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu direktiividele, mis reguleerivad põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti, samuti reovee kokku kogumist ja puhastamist.

Lisainfo:

Popup