Vääna veemajandusprojekt

01.07.2018 - 31.12.2019

Vääna veemajandusprojekt – Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

Käesoleva aasta 1. juulist alustati Vääna veemajandusprojekti töödega, mille eesmärgiks on tagada Vääna reoveekogumisalas kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine. Vääna veemajandusprojekti käigus rekonstrueeritakse kvaliteetse joogivee tagamiseks veetöötlusjaam ja amortiseerunud veevõrk ning põhjavee reostusohu vähendamiseks amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud.

Projekti lõpptulemusel on hõlmatud piirkonna kinnistuomanikel võimalus liituda kaasaegse ning kõikidele nõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning sh on elanikele tagatud kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine.

Põhjalikum ülevaade projektist:www.strantum.ee/vaana-veemajandusprojekt

Popup