Muraste veemajandusprojekt

10.04.2018 - 30.06.2020

Osaühing Strantum on alustanud Muraste veemajandusprojektiga, mille raames laiendatakse ning rekonstrueeritakse piirkonna vee- ja kanalisatsioonivõrku.

Viimase, Eesti ühe mahukaima projekti, Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti käigus, ehitati välja Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi külades ca 3500 ühisveevärgi ja 3450 -kanalisatsiooni liitumispunkti. Lisaks rajati Suurupi reoveepuhasti (10 000 ie); Kasevälja, Roksoni, Muraste tee ja Hiie tee veepumplad ja 55 reoveepumplat. Projekt hõlmas ka väikese osa Muraste külast, mille käigus said sealse piirkonna ca 50-60 majapidamist võimaluse liituda ühisvee ja -kanaliisatsioonisüsteemiga.

Käesoleva aasta aprillist on aga alustatud Muraste küla põhjaosa elamu- ja suvilapiirkonna veemajandusprojektiga, mille eesmärgiks on piirkonna elanikele tagada Eesti seadustele ja Euroopa Liidu direktiividele vastav kaasaegne ühisvee ja-kanalisatsioonivõrgustik. Projekti käigus on kavas rekonstrueerida ka Muraste keskasula vanad torustikud.

Projekti käigus laiendatakse piirkonna ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku (rajatakse uusi liitumispunkte ning vee- ja kanalisatsioonitorustikke). Lisaks on planeeritud rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud. 

Muraste projekti ajagraafik
Muraste projektipiirkonna skeem

Põhjalikum ülevaade projektist: Muraste veemajandusprojekt

Popup