Muraste veemajandusprojekt

 

Projekt: Muraste veemajandusprojekt – vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks
Projekti nr: 2014-2020.7.01.17-0039
Projekti algus: 10.04.2018
Projekti lõpp: 30.06.2020
Projekti maksumus: 2 117 368,50 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Ühtekuuluvusufond)    51%
- Harku vald 30%
- OÜ Strantum 19%

Projekti tutvustus:

Projekti eesmärgiks on tagada Muraste reoveekogumisala elanikele liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Eesmärgi täide viimiseks laiendatakse ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku (rajatakse uusi liitumispunkti, vee- ja kanalisatsioonitorustikke). Projekti raames planeeritakse rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tulemusel paraneb ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni töökindlus (väheneb veeavariide arv, arvestamata vee osakaal, reovee imbumine pinnasesse, kanalisatsioonitorustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile). Projekti elluviimine tagab Muraste reoveekogumisala laiendatava ja/või olemasoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni infrastruktuuri ning teenuse vastavuse Eesti seadustele ja Euroopa Liidu direktiividele, mis reguleerivad põhjavee kaitset ning joogivee kvaliteeti, samuti reovee kokku kogumist ja puhastamist.

Projekteerimistööde maht:

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 2108 m
Reoveepumpla rajamine 6 komplekt
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 485 m
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 6306 m,
270 uut liitumispunkti
Veetorustiku rekonstrueerimine 372 m
Veetorustiku rajamine 7656 m,
270 uut liitumispunkti
Puurkaevude rekonstrueerimine 3 komplekt

Muraste projekti ehitustööde ajagraafik
Muraste projektipiirkonna skeem

Popup