Meeldetuletus! Kastmisvee eraldi arvestamine lõppeb 31.08.2018, kastmisvee näite võetakse vastu kuni 05.09.2018. Hiljem esitatud näitusid ei arvestata.

Kumna ja Tutermaa veemajandusprojekt

Projekt: Kumna veemajandusprojekt – puurkaevpumpla, vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
Projekti nr: 13109
Projekti algus:  01.12.2017

Projekti lõpp:

 31.12.2018
Projekti maksumus:  1 353 845,95 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 52% 
- Harku vald 20% 
- OÜ Strantum 28%
Töövõtjad
Projekteerija: Entec Eesti OÜ
Projekteerimis- ehitustööde peatöövõtja: konsortsium Aktsiaselts Merko Infra ja Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti
Omanikujärelevalve: konsortsium Watercom OÜ ja Osaühing Ehitusagentuur
Tellija: OÜ Strantum

Projekti tutvustus:

Projekti eesmärgiks on tagada Kumna ja Tutermaa reoveekogumisaladelt kokku kogutava reovee nõuetekohane puhastamine ja elanikele kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamine. Selleks nähakse ette Kumna ja Tutermaa reoveepuhastite likvideerimine ning reovee juhtimine Keila reoveepuhastile. Kvaliteetse joogivee tagamiseks nähakse ette Tutermaa veetöötlusjaama rekonstrueerimine ning ühendustorustiku rajamine Tutermaalt Kumnasse. Lisaks rekonstrueeritakse Kumna enim amortiseerunud vee- ja kanalitorustikud.

Projekteerimis- ehitustööde maht:

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine 1 komplekt
Veetorustiku rekonstrueerimine 2,6 km
Veetorustiku rajamine 1,8 km
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rek. 2,0 km
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 0,5 km
Kanalisatsiooni survetorustiku rajamine 3,6 km
Kanalisatsioonipumpla rajamine 2 komplekti
Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine 1 komplekt
Kumna reoveepuhasti likvideerimine 1 komplekt
Tutermaa reoveepuhasti likvideerimine 1 komplekt
Kumna puurkaevupumpla likvideerimine 1 komplekt

Kumna projektipiirkonna skeem
Kumna projekteerimis- ehitustööde ajagraafik

Popup